دوره های تیسول کانادا

دوره های آموزشی TESOL CANADA

Suggestions Employment Content Theory / Practice Hours & Duration Standards

Non-Degree or

Degree holders

Oversaes

Adults

Communication

50 / 100 150 / 60 Days Foundation
Degree holders

Canada, USA

Overseas

Fnd, TBE, TAE 100 / 200 300 / 90 Days

Advanced

Academic

Degree holders

Canada, USA

Overseas

Fnd, Children, TEC

100 / 200 300 / 90 Days

Advanced

Children

Degree holders

Canada, USA,

Overseas

TBE, TAE, TEC,

TAS, TCCT

150 / 300 450 / 120 Days Diploma
Master holders

Canada, USA,

Overseas

Post Gradute

Diploma

400 / 250 650 / 180 days Post Grads

 

*TEC - Teaching English to Children          *TAE - Teaching Academic Subjects

*TBE - Teaching Business English               *TAE - Teaching Academic English

*TCCT - TESOL Canada Certified Trainer

گفتگوی آزاد آنلاین فرانسه

فرصت استثنایی واسه اونایی که توی این شرایط میخوان از توی خونه تو یک بحث آزاد فرانسه با یک استاد عالی شرکت کنن.

ثبت نام کنید

گفت و گوی آزاد انگلیسی آنلاین

 

فرصت استثنایی واسه اونایی که توی این شرایط میخوان از توی خونه تو یک بحث آزاد انگلیسی با یک استاد عالی شرکت کنن.

ثبت نام کنید